เตรียมความพร้อม ก่อนยื่นภาษี

เรื่องของภาษีนั้นผู้ที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ยกเว้นอาจไม่หนักใจมาก แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือนักธุรกิจที่มีฐานรายได้สูง การเสียภาษีแต่ละครั้งกลับกลายเป็นเรื่องน่าหนักใจไม่น้อย แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเรามีรายการตัวช่วยลดหย่อนภาษี สำหรับให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนยื่นภาษีมาฝาก นั่นก็คือ

 1. หักค่าใช้จ่ายส่วนตัว 30,000 บาท
 2. หักค่าใช้จ่ายคู่สมรส 30,000 บาท
 3. การหักลดหย่อนบุตร ปีละ 30,000 บาทต่อ 1 คน
 4. เบี้ยประกันภัย ที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยส่วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
 5. เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท
 6. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 7. เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม และสามีภรรยาสามารถลดหย่อนให้กันได้
 8. ค่าลดหย่อนบิดามารดา กรณีผู้มีเงินได้และคู่สมรสที่มีเงินได้รวมคำนวณภาษี หรือคู่สมรสไม่มีเงินได้ อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คู่สมรสมีสิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้คนละ 30,000 บาท
 9. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีหรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้คนละ 60,000 บาท
 10. เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา มีสิทธิหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10
 11. การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการบริจาคเงิน ให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น ให้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า
 12. การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการ ให้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนได้เต็มจำนวน
 13. การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 14. เงินบริจาคหักได้ เท่าจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย

เรียกได้ว่ายังมีตัวช่วยดีๆ อีกหลายรายการที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่แน่นอนว่าหากต้องการมองหาตัวช่วยที่ลงทุนแล้วคุ้มค่า ได้รับความคุ้มครองชีวิต แถมยังได้ประโยชน์ด้านภาษี ก็ต้องเป็นการเลือกซื้อประกันดีๆ สักฉบับ ซึ่งการซื้อประกันก็เป็นอีกทางเลือกที่คนรุ่นใหม่นิยมอย่างมาก เพราะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในอนาคตนั่นเอง

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแบบประกันลดหย่อนภาษี
และคลิกซื้อประกันชีวิตออนไลน์ได้ที่