ใกล้สิ้นปี วางแผนภาษี กันแล้วหรือยัง?

ใกล้สินปีแล้ว หลายๆ คน ก็เริ่มมองตัวช่วยดีๆ ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งการวางแผนลดหย่อนภาษีที่ดี ต้องมิใช่มองเพียงการลดหย่อนภาษีเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมองผลประโยชน์รวมอื่นๆ ที่คุณจะได้รับอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความคุ้มค่าในการลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปีได้อย่างคุ้มค่าให้ได้มากที่สุด

ตามหลักกฏหมายของประเทศไทย แนะนำว่าการวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ดีที่สุด นั่นก็คือ Tax-Minimization หมายถึง การเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้มูลค่าการจ่ายเงินภาษีที่น้อยที่สุดนั่นเองครับ

ส่วนที่สำคัญที่สุดในการลดหย่อนภาษี นั่นก็คือ “เงินได้” โดยแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  1. เงินได้ที่ต้องเสียภาษี แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
  • แหล่งเงินได้จากในประเทศไทย
  • แหล่งเงินได้นอกประเทศไทย

(*ส่วนเงินได้จากนอกประเทศนั้น มีเงื่อนไขระบุว่า ต้องพำนักอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 180 วันที่นำเงินเข้ามา เป็นไปตามมาตรา 41 ของประมวลรัษฎากร)

  1. เงินได้ที่สามารถขอเสียภาษีแบบ Final Tax ซึ่งเป็นเงินได้ที่เสียภาษีระหว่างปีแล้ว หรือถูกหักภาษีไป โดยไม่ต้องนำมารวมกับการยื่นแบบการเสียภาษีปลายปี โดยแบ่งออกเป็น
  • เงินได้ดอกเบี้ย (15%)
  • เงินได้เงินปันผล (10%)
  • ส่วนแบ่งกำไรกองทุนรวม (10%)
  1. เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวม
    การคำนวณภาษีเงินได้ อาธิ เงินจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) , กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BIO) กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ นั่นเองครับ

และทั้งหมดนี้ ก็คือข้อมูลในส่วนต่างๆ ในการวางแผนภาษีในช่วงสิ้นปี ที่ฟิลลิปประกันชีวิตนำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นตัวช่วยดีๆ ในการช่วยลดหย่อนภาษีให้กับทุกท่านนะครับ

และถ้าหากคุณอยากมีตัวช่วยดีๆ ในการลดหย่อนภาษี ก็ห้ามพลาด แบบประกันเพื่อการออมทรัพย์ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จากฟิลลิปประกันชีวิต ประกันลดหย่อนภาษีที่คุ้มค่า

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตออนไลนืได้ที่