การกำหนดเป้าหมายของชีวิต เรื่องทุกคนควรทำ

การกำหนดเป้าหมายของชีวิต

การกำหนดเป้าหมายของชีวิต ถือได้ว่าเป็นการวางแผนเพื่อจัดการต่อชีวิตตนเอง คู่ครองและการสร้างครอบครัวของตนเองในอนาคต เพราะครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคมที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นแนวทางต่อยอดการวางแผนในอนาคตที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. คุณต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนเป้าหมายใดๆ เพราะการทำงานใดๆ จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และพร้อมปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
  2. มีความฝัน เพราะความฝันถือได้ว่าเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจในชีวิตชีวิต ยกตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเข้าเรียนในคณะที่ตนเองชื่นชอบ, พนักงานบริษัท ก็มีความฝันที่อยากมีบริษัทเป็นของตนเอง เป็นต้น
  3. มีความขยันหมั่นเพียร เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างชีวิตและครอบครัว ทั้งในหน้าที่ของการทำงาน การใช้ชีวิต ฯลฯ เพราะผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่กว่า 99% จะมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างมาก และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ
  4. มีเพื่อนที่ดีและจริงใจ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนที่ดีและจริงใจ จะช่วยนำพาชีวิตไปในทางที่ดี ดังคำกล่าวในสุภาษิตที่ว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล”
  5. มีคุณธรรม เพราะคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการยึดเหนี่ยวใจของมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นหลักปฏิบัติที่คนเราควรฝึกฝน ทำให้ภายในสังคมและตนเองเกิดความสงบสุข ผู้ที่มีคุณธรรมสูงย่อมเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ มีคนจำนวนไม่น้อยที่นึกถึงแต่ฐานะความเป็นอยู่ ความสุขสบายกายของตนเอง มากกว่าการปลูกฝังและยึดถือคุณธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการทำลายสถาบันทางสังคมและขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและเพื่อนมนุษย์
  6. มีการพัฒนาตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อสิ่งใหม่ๆ การตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งการรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ย่อมจะทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและเกิดความก้าวหน้าขึ้นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง
  7. ยึดถือกฎหมายจารีตประเพณีของสังคม ซึ่งการตั้งเป้าหมายในชีวิตจะต้องถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณีหรือศีลธรรมตามข้อกำหนดทางสังคมปัจจุบัน

เห็นไหมครับว่าการกำหนดเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ยากเลย หากคุณลองเริ่มปฏิบัติตามหลักการข้างต้นนี้ รับรองว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณจะชัดเจนขึ้นอย่างแน่นอน