ใช้ชีวิตให้เพียงพอ ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

 

เศรษฐกิจพอเพียง ถือได้ว่าเป็นปรัชญาซึ่งชี้ถึงการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้น เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ไปจนถึงระดับรัฐ ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์

ในวันนี้ฟิลลิปประกันชีวิต PhillipLife จึงมีบทความดีๆ ในหัวข้อ “ใช้ชีวิตให้เพียงพอ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” มาติดตามกันได้เลยครับ

คำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ความพอประมาณ

คือมีความพอดิบพอดี ไม่น้อยเกินไปหรือมากจนเกินไป ดังนั้นเราจึงควรออมเงินแบบพอประมาณ ให้สอดคล้องกับรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละบุคคล ดั่งการออมเงินแบบทางสายกลาง โดยการหาจุดที่เหมาะสมสำหรับคุณ

  1. ความมีเหตุผล

โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามหลักความเป็นจริง

  1. มีภูมิคุ้มกัน

คือการเตรียมพร้อมรับมือถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องมีเงื่อนไขความพอเพียง 2 ประการ คือ

  1. เงื่อนไขความรู้

จะต้องประกอบด้วยความรู้ต่างๆ รอบด้าน โดยการนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน

  1. เงื่อนไขคุณธรรม

ประกอบไปด้วยคุณธรรมตามหลักต่างๆ ทั้งมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจิต มีความมานะอดทนพยายาม มีความเพียรในการดำรงชีวิต

เห็นไหมครับว่าหลักของความพอพียงนั้นย่อมสามารถเกื้อนำชีวิตของทุกคนได้ เราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท เพื่อก้าวหน้าในอนาคต

อีกทั้งยังสามารถเลือกลงทุนในแบบประกันต่างๆ ทั้งประกันชีวิตออนไลน์ ประกัน 10/1 ที่มอบความคุ้มครองชีวิตให้กับคุณได้เป็นอย่างดีครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
และคลิกซื้อประกันชีวิตอนไลน์