ลงทุนอย่างไรให้สำเร็จ

การลงทุนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจกันเพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จในด้านการเงิน  แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารเงินเพื่อการลงทุนทำให้เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม  โดยต้องมีหลักในการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหลายประการต่อไปนี้

1.การเตรียมเงินทุน

ต้องมีเงินลงทุนอาจจะมาจาก  ทุกคนควรทำงานหาเงินในช่วงแรกของชีวิตเพื่อสร้างประสบการณ์จากการทำงาน  ให้รู้คุณค่าของการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ทำงานเป็นทีมได้  เห็นคุณค่าของเงินและรายได้ของเราในการทำงาน  ว่ามีค่ามาก โดยเงินเดือนที่ได้เราควรเก็บไว้ให้มากที่สุด  เมื่อเรามีแล้วเราควรเก็บออมเงินไว้  ให้ความสำคัญกับการออมเงินมากเพราะว่ามีความสำคัญที่สุด   จากนั้นต้องมีการควบคุมรายจ่าย  โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเรา  เงินลงทุนที่มาจากอีกทางคือการกู้เงินมาลงทุน  แต่กรณีหลังไม่แนะนำให้ทำ  การบริหารการเงินที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวย เริ่มจากการหาเงินก่อนอันดับแรก เก็บเงินให้อยู่ รู้จักนำเงินที่มีไปลงทุน

2.มีการวางแผนในการออมเงิน

ว่าต้องการเก็บเงินไปเพื่อทำการลงทุนในสิ่งใด เราจะได้รู้จุดหมาย และเงินลงทุนนั้นเป็นจำนวนมากน้อยเท่าไร จะใช้เวลาหาเงินเพื่อเก็บไว้ลงทุนนานเท่าใด  เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนเพื่อจะได้ทำตามขั้นตอนที่วางแผนไว้  ต้องมีวินัยในการออมเงิน  เพราะเงินที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบาก เราควรรักษาไว้ให้อยู่กับเรา  และทำให้เงินของเราพอกพูลขึ้นมาให้มากขึ้น เป็นการต่อยอดความมั่งคั่งให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าการลงทุนก็อาจนำมาซึ่งการขาดทุนและความเสี่ยงได้เชนกัน ดังนั้นจึงต้องลงทุนอย่างระมัดระวังและวางแผนการลงทุนให้ดีและรอบคอบที่สุดด้วย

3.การควบคุมรายรับรายจ่าย

ด้วยการทำบัญชีการเงิน เรื่องต่างๆ  ที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะทำให้เรามีหลักฐานในการดูแลเงินของเรา ไม่ให้ใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น  ทำให้รักษาระดับการเงินไม่ให้ใช้จ่ายมากเกินไป เพราะในบัญชีจะฟ้องว่าเราใช้เงินมากไปจนทำให้ภาวะการเงินของเราติดลบ เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ดีที่สุด ทั้งรายรับรายจ่ายปกติ และเงินที่ใช้ในการลงทุน จึงควรทำบัญชีการเงินไว้ ถ้าให้ดีแนะนำให้แยกบัญชีเงินใช้จ่ายปกติกับเงินลงทุนออกจากกันจะดีที่สุด

4.นำเงินมาลงทุน

โดยไปทำธุรกิจด้านต่างๆ  ตามที่เราต้องการจะลงทุน  ควรมีความถนัดในการทำธุรกิจนั้น และควรเป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด์ที่กำลังขาขึ้น  โดยธุรกิจนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด  หาความรู้จากสื่อต่างๆ ว่าการทำธุรกิจใดที่จะทำกำไรให้กับเรา  และทุ่นเทไปกับธุรกิจด้านที่เราเลือกแล้ว หาความรู้ในด้านนั้นให้มากสามารถให้คำอธิบายในธุรกิจของเราอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ก็เพราะการเลือกลงทุนกับธุรกิจหรืออะไรที่เรามีความถนัด จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างง่ายดาย

 5.การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์

ซึ่งสินทรัพย์นั้นสร้างรายได้หรือผลตอบแทนให้กับเราเช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้  ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ น้ำมัน  ว่าเราจะเลือกการลงทุนในรูปแบบใด โดยต้องศึกษาจากวัฎจักรของการลงทุนในแต่ละการลงทุน  เพราะแต่อย่างจะเคลื่อนไหวไม่เหมือนกัน ทิศทางก็ไปคนละด้าน  ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาจึงปลอดภัย

 6.การกระจายความเสี่ยงออกไปลงทุนให้หลากหลาย

อย่านำเงินที่มีทั้งหมดไปลงทุนด้านเดียว  ต้องลงทุนหลายด้านตามวัฐจักร  ศึกษาดูให้แน่ใจว่าการลงทุนด้านนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเป็นขาขึ้นหรือไม่  ไม่ใช้ว่าเราชอบการลงทุนด้านใดก็ตามเราควรจะลงทุนด้านอื่นควบคู่ไปอย่างน้อยประมาณ 3-4 ด้าน เพราะเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงตามวัฎจักรของวงจรเศรษฐกิจ มันมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะนำเงินทั้งหมดที่มีไปลงทุนกับการลงทุนด้านใดเพียง อย่างเดียว  เราควรลงทุนด้านอื่นควบคู่ไปด้วย  เช่น หุ้นกับทองคำ  น้ำมันกับพันธบัตร  หรืออื่นๆ ที่ว่าจะทำให้เราปลอดภัย แบบกระจ่ายความเสี่ยง

 7.พัฒนาความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุน

ศึกษาหาความรู้ จากหนังสือต่างๆ  เข้าอบรมสัมมนาในหลักสุตรที่มีการอบรมในที่ต่างๆ  และปรึกษานักลงทุนที่ประสบผลสำเร็จในการลงทุน อย่าหยุดการเรียนรู้  ลองนำเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้อยู่ตลอด  ความรู้จากการศึกษาจะทำให้เรารอบครอบในการลงทุนด้านต่างๆ  ศึกษาวิธีการลงทุนในแต่ละด้านซึ่งมีความแตกต่างกัน  ศึกษาระบบเศรษฐกิจโลก  และในแต่ละประเทศ  ศึกษาจากประวัติคนที่ประสบผลสำเร็จในด้านการเงินต่างๆ ว่าเขาเหล่านั้นในวิธีการบริหารเงินและการลงทุนอย่างไรถึงได้ประสบผลสำเร็จ