เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพ

จากข้อมูลสถิติของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยของเรานั้น กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ” (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น เราควรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็น “ผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพ” ดังนี้
1. สร้างสุขภาพที่ดี : เพื่ออนาคตที่ดี ส่งผลถึงบั้นปลายชีวิต
2. เก็บออมเงิน – ปลดหนี้ : เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง
3. มีบ้านที่ปลอดภัย : เพื่อความสะดวกสบาย และลดอุบัติเหตุ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้