กองทุนเด่น ปี 2564

มาแล้ว! Top Pick กองทุนเด่นแนะนำ DCA ปี 64
KCASH – กองทุนตลาดเงิน เน้นความปลอดภัยของเงินต้น ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 0.9% ซึ่งสูงกว่ากองทุนตลาดเงินอื่นๆ ส่วนใหญ่
KFSPLUS – กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีความผันผวนต่ำ ไม่มีประวัติขาดทุนตลอดช่วง 10 ปี ย้อนหลัง ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 1.21% นำมาใช้แทนกองทุนตลาดเงิน สำหรับพอร์ตที่ออมเงิน 10,000 บาท เพื่อเพิ่มระดับผลตอบแทน
K-FIXED – กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุไม่เกิน 3 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ไทย ที่มีระดับ Credit Rating Investment Grade จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ แต่ยังคงมีความผันผวนจากราคาตราสารหนี้ จากความเสี่ยงที่สุงขึ้น จึงสามารถคาดหวังระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 1.80%
KFAFIX-A กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุไม่เกิน 3 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ ที่มีระดับ Credit Rating Investment Grade จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสหาตราสารหนี้ที่ดี ในต่างประเทศ แต่ยังคงมีความผันผวนจากราคาตราสารหนี้ จากความเสี่ยงที่สุงขึ้น จึงสามารถคาดหวังระดับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ โดยประวัติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ที่ 2.27%
PWIN กองทุนประเภท Global Equity กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก จึงช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นให้กับนักลงทุนได้ดี นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของ PWIN ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ จึงช่วยให้โอกาสการเติบโตของกองทุน PWIN เกาะติดไปกับกระแสของเมกะเทรนด์ และทิศทางพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกได้
ONE-UGG-RA กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie Gifford Long Term Global Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเมื่อเทียบกับ TMBGQG แล้ว จะมีความกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนมากกว่า จึงมีความเสี่ยง และความผันผวนที่สูงกว่า
MCHINAGA กองทุนที่ลงทุนในหุ้นจีนสไตล์ Active มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New China Economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยี Healthcare และการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามทิศทางนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศในกลุ่ม Emerging Market ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่แพ้ประเทศพัฒนาแล้วอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐฯ กองทุนหุ้นจีนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่มีความน่าสนใจสูง
1AMSET50 – สำหรับนักลงทุนที่เคยออมกองทุนหุ้นไทย 1AMSET50 เราแนะนำเปลี่ยนกองทุนที่จะออมใหม่ เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศพื้นฐานดี เพื่อกระจายกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนให้หลากหลายขึ้น ส่วนกองทุน 1AMSET50 เดิมที่มีอยู่ในพอร์ต แนะนำคงสัดส่วนการลงทุนไว้ ไม่ต้องสับเปลี่ยนออก เพราะ เรามีมุมมองว่ากองทุนหุ้นไทย ยังเป็นประโยชน์ต่อการกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน และ กองทุน 1AMSET50 ยังเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ดี กระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Phillip Capital