ฟิลลิปประกันชีวิตจัดทำ Hospital Choice เพื่อดูแลสิทธิผู้เอาประกันภัยที่ดีกว่า

ฟิลลิปประกันชีวิตจัดทำ Hospital Choice เพื่อดูแลสิทธิผู้เอาประกันภัยที่ดีกว่า

สภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง และครอบคลุมกว่า 54 จังหวัดทั่วประเทศไทย จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น จนกระทั่งภาครัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุม มาตรการล็อกดาวน์ และวิธีการป้องกันเพื่อชะลอและระงับการแพร่ระบาดฯ จากเหตุการณ์นี้ จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ติดลบ 12.2 เปอร์เซ็นต์ ต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540

เมื่อปี 2562-2563 ที่ผ่านมา บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากทางโรงพยาบาลคู่สัญญาค่อนข้างสูง สูงเกินกว่าความจำเป็น จึงส่งผลให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ของผู้เอาประกันเต็มสิทธ์ เต็มวงเงิน ก่อนเวลาอันควร ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงให้บริการลูกค้าต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และอัตราเบี้ยประกันสุขภาพให้น้อยที่สุด ซึ่งบางผลิตภัณฑ์สุขภาพบางตัวเราไม่เคยปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันยาวนานกว่า 10 ปี เมื่อเทียบกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จึงทำให้บริษัทฯ ปรับปรุงข้อมูลโรงพยาบาลที่ให้บริการ Fax Claim หรือสินไหมค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย สุขภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คุณลูกค้า ตลอดจนบุคคลที่ท่านรักได้รับประโยชน์และความสะดวกสูงสุดในการรับบริการจากโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ กว่า 320 แห่งทั่วประเทศ ด้วยค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และ อาจมีบางกรณี ที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแห่ง แจ้งให้คุณลูกค้า สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลบางส่วนไปก่อน ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลส่วนนั้นกับบริษัทฯ ได้ ในภายหลัง โดยบริษัทฯ จะพิจารณา และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ท่านโดยเร็วต่อไป

ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สรุปทิ้งท้ายว่า กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปี 2564 นั้น ยังคงให้ความสำคัญต่อ การเติบโตด้วยคุณภาพอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ของทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งช่องทางตัวแทน ช่องทางที่ปรึกษาทางการเงิน ช่องทางประกันกลุ่ม และช่องทางดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ตรงใจผู้บริโภค ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อันทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณลูกค้า ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อประโยชน์สูงสุด ของคุณลูกค้า
เพราะทุกชีวิต ….. มีคุณค่า

ให้ “ฟิลลิปประกันชีวิต“ เป็น หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณ ตลอดไป