ประโยชน์ 5 ข้อ จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินให้ลูกจ้างใช้จ่ายตอนเกษียณอายุ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่นายจ้างมีให้แก่ลูกจ้าง
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมาจาก
1. ลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งถูกหักเงินส่วนหนึ่งจากค่าจ้างเข้ากองทุนเป็นรายเดือน หรือที่เรียกกันว่า “เงินสะสม”
2. นายจ้าง ซึ่งจะจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้าง โดยเงินส่วนนี้จะเรียกกันว่า “เงินสมทบ”
มาดูประโยชน์ 5 ข้อดีๆ จาก จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กันได้เลยครับ
1. เปรียบเสมือนได้เงินเดือนเพิ่ม : จากเงินสบทบจากนายจ้างที่ได้จ่ายให้
2. สร้างหลักประกันในครอบครัว : เมื่อทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต
3. เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนระยะยาว : ได้รับเงินก้อนเมื่อลาออก หรือ เกษียณอายุ
4. รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี : ทั้งสิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินสะสมในแต่ละปี / และสิทธิยกเว้นภาษีจากเงินก้อนเมื่อเกษียณอายุ
5. เพิ่มโอกาสให้เงินลงทุนได้เติบโต : Employee’s Choice เลือกรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย บริหารด้วยมืออาชีพ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : SET / scbam