5 นิสัยที่ดี ที่นักลงทุนควรมี

“การลงทุน” ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งนักลงทุนมือใหม่ ควรที่จะมีองค์ประกอบพื้นฐานของการลงทุน 5 ข้อดังนี้ คือ
1.) ใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับ
นิสัยแรกของนักลงทุนที่ดี คือ การใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายรับ ซึ่งไม่เพียงแต่การควบคุมการใช้จ่ายเท่านั้น แต่จะต้องควบคุมและวางแผนในการก่อหนี้อีกด้วย
2.) ออมก่อน ใช้ทีหลัง
เชื่อว่าหลายท่าน คงที่จะเริ่มการออมเงินโดยหักผ่านประกันสังคมในแต่ละเดือนอยู่แล้ว แต่นั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้นให้คุณลองตั้งเป้าการออมเงินในแต่ละเดือน โดยอาจจะหักเงินเดือน 10% เพื่อใช้สำหรับการออมเงินโดยเฉพาะ
3.) มีเงินสำรองฉุกเฉิน
การมีเงินสำรองฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมี ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคต เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ อุบัติเหตุ การถูกเลิกจ้าง ฯลฯ คุณจึงควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 6-12 เดือน เพื่อที่จะเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต
4.) มีการกระจายการลงทุน
หลายท่านคงจะเริ่มเปลี่ยนการออมเงินในแต่ละเดือนเป็นการลงทุน ซึ่งการลงทุนนั้นก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แบบประกันเพื่อการออมทรัพย์, การลงทุนในหุ้น, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ดังนั้นคุณจึงควรศึกษาห่าข้อมูลการลงทุนเหล่านี้ และจะต้องบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนของคุณอีกด้วย
5.) ใช้สวัสดิการสูงสุดที่มีจากนายจ้าง
มนุษย์เงินเดือนหลายท่าน ควรที่จะใช้สวัสดิการจากนายจ้างให้คุ้มค่า โดยสวัสดิการการเงิน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ
– เงินออม ประกอบไปด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในระยะยาว เพื่อเลี้ยงชีพช่วงว่างงานหรือเกษียณ
– ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ถือได้ว่าเป็นสวัสดิการที่มีความสำคัญกับสุขภาพ หากคุณเจ็บป่วยหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ก็ควรใช้จ่ายผ่านสวัสดิการเหล่านี้ให้คุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณ
เห็นไหมครับว่าพื้นฐานการลงทุนที่ดี ถือได้ว่าเป็นใบเบิกทางความสำเร็จทางด้านการเงินในอนาคตของคุณ หากคุณทำจนเป็นนิสัยและหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ฟิลลิปประกันชีวิตเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ