6 ขั้นตอน การจัดพอร์ตการลงทุน

การจัดพอร์ตการลงทุนถือได้ว่าเป็นการจัดสรรการลงทุนที่ดี ซึ่งขั้นตอนในการจัดพอร์ตพื้นฐาน มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. คาดการณ์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์แต่ละประเภท
  โดยพิจารณามาจากอัตราผลตอบแทนที่ได้รับในอดีด
 2. กำหนดสัดส่วนการลงทุน
  ในสินทรัพย์แต่ละประเภท ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 3. คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว
  โดยสินทรัพย์แต่ละประเภท อาจเลือกเป็นหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้
 4. ถ่วงน้ำหนักผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
  โดยนำอัตราผลตอบแทนคูณกับสัดส่วนการลงทุน
 5. คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของพอร์ต
  จากผลรวมของอัตรผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนเงินลงทุน
 6. ติดตามและวัดผลการลงทุน
  ทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ หรือตัวผู้ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป