เริ่มต้นดีด้วย 6 วิธีทางการเงิน

การวางแผนทางการเงิน จะช่วยให้คุณมีวิธีการจัดการเงินที่ดี เพื่อจุดหมายทางการเงินที่บรรลุผลในอนาคต ฟิลลิปประกันชีวิตจึงมีบทความดีๆ ด้วยวิธีเริ่มต้นดีด้วย 6 วิธีทางการเงินดังนี้ครับ

1. การวางแผนใช้จ่าย

ขั้นแรกของการวางแผนการเงิน คือ การบริหารรายรับรายจ่าย โดยการออมก่อนใช้จ่าย และควรกันเงินสำรองไว้ฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยอาจอยู่ในรูปของเงินสด เงินฝากธนาคาร ฯลฯ

2. การวางแผนลงทุน

เมื่อคุณเก็บสะสมเงินออมได้ในระดับหนึ่ง การนำเงินออมออกมาลุงทุนก็เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้งอกเงย ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ทองคำ หรือกองทุนรวม สิ่งสำคัญก็คือ การเลือกลงทุนที่เหมาะกับเรา ผู้ลงทุนควรลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ด้วย

3. การวางแผนประกัน การจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะสามารถบรรเทาคุ้มครองให้ชีวิตและทรัพย์สินของคุณถูกกระทบได้น้อยที่สุด การวางแผนประกันเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยโอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไปยังบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย

4.การวางแผนภาษี เมื่อรายได้เพิ่มสูงขึ้นภาระภาษีก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การวางแผนภาษีจึงเป็นวิธีที่ช่วยลดภาระภาษีลงได้อย่างถูกกฏหมาย กลยุทธ์การวางแผนภาษีมีหลายรูปแบบ เช่น การกระจายหน่วยรายได้ การแยกยื่นภาษี การเลื่อนเวลารับรายได้ การใช้สิทธิ์ลดหย่อนต่างๆ เป็นต้น

5.การวางแผนมรดก การวางแผนมรดกถือเป็นเรื่องที่ เพื่อให้คุณสามารถเตรียมส่งมอบทรัพย์สินให้กับทายาทได้ตรงตามความต้องการของคุณและทายาท

6.การวางแผนเกษียณ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น โดยการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข จำเป็นต้องมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ถ้าคุณเริ่มออมและเริ่มลงทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังน้อย จะสามารถทำให้คุณมีเงินไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต

และทั้งหมดนี้ก็คือ วิธีเริ่มต้นดีด้วย 6 วิธีทางการเงินครับ