4 ข้อดีมาตรฐานใหม่ New Health Standard

New Health Standard คือ มาตรฐานการประกันสุขภาพแบบใหม่ ซึ่งเหตุผลที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ เนื่องจากมาตรฐานของประกันสุขภาพแบบเดิมมีการใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้ประกันสุขภาพแบบเดิมมีความคุ้มครองที่อาจจะไม่ครอบคลุมกับเทคนิคการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่
นอกจากนี้แต่ละบริษัทประกันภัยก็ออกแบบประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่อนข้างหลากหลาย ทางสำนักงาน คปภ. จึงได้แก้ไขประเด็นปัญหาการประกันภัยสุขภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกิดเป็นมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อให้เนื้อหาในกรมธรรม์ของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพมีความทันสมัย อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบกันได้ รวมทั้งเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นครับ
PhillipLife จึงได้รวบรวม 4 ข้อดี มาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ New Health Standard มาให้ทุกท่านได้ติดตามกัน ดังนี้ครับ
✅ 1. ความคุ้มครองครอบคลุมและทันสมัย
การประกันสุขภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและมากกว่าเดิม
✅ 2. เปรียบเทียบแบบประกันได้ง่าย
การประกันสุขภาพอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพได้ง่ายขึ้น
✅ 3. บริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้
ยกเว้น 3 เหตุผล คือ
– การไม่แถลงข้อความจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย
– การเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
– การเรียกร้องผลประโยชน์ รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้แท้จริง
 4. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (waiting period) ชัดเจนขึ้น
1. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน
– ไม่คุ้มครองทุกการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน*
2. ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 120 วัน
– ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย 8 กลุ่มโรค คือ มะเร็ง, เนื้องอก, นิ่ว, ไส้เลื่อน, ริดสีดวง, ต่อเนื้อ/ต้อกระจก, การตัดทอมซิล/อดีนอยด์, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
* ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่การประกันสุขภาพเริ่มมีผลบังคับ
.